ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, εφεξής καλουμένου ως ο «ιστότοπος». Στο κείμενο των Όρων Χρήσης ως αυτό έχει, παρατίθενται αναλυτικώς οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται και αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του επισκέπτη/καταναλωτή (εφ’εξής «χρήστης») που σχετίζονται με την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες, δηλώνετε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών. Σε περίπτωση δε μη αποδοχής έστω και ενός εκ των κατωτέρω όρων, οφείλετε να διακόψετε άμεσα την περαιτέρω χρήση του ιστοτόπου www.melampioti.gr  και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών.

 1. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – ΣΚΟΠΟΣ

1.1 Η ιδιοκτησία, εκμετάλλευση και διαχείριση του παρόντος ιστότοπου ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡ. ΜΕΛΑΜΠΙΩΤΗ» που εδρεύει στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 224, κατόχου του ΑΦΜ 047622314 ΔΟΥ Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Για επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχεται ειδική φόρμα στον ιστότοπο, άλλως ο χρήστης δύναται να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@melampioti.gr Σε κάθε περίπτωση δύναται να επικοινωνεί με το φυσικό μας κατάστημα κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας αυτού, στο τηλέφωνο : 2810 821119.

1.2 Ο παρών ιστότοπος αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το καταναλωτικό κοινό, πλήρως εναρμονιζόμενος στις συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς, με την παροχή της δυνατότητας στο χρήστη να παραγγείλει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.melampioti.gr  τα προϊόντα της αρεσκείας του, συνάπτοντας με την επιχείρηση “ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡ. ΜΕΛΑΜΠΙΩΤΗ” σύμβαση πώλησης προϊόντος εξ αποστάσεως.

 

 1. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2.1 Δια του παρόντος ιστότοπου είναι πιθανόν μέσω ειδικών συνδέσμων (π.χ links, hyperlinks, banners, i-frame κλπ.) οι χρήστες να δύνανται να παραπεμφθούν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε αυτούς λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη έκαστου χρήστη στην απόλυτη κρίση του οποίου επαφίεται η χρήση τους.

2.2 Οι διαχειριστές του www.melampioti.gr δεν εγγυώνται τη διαθεσιμότητα τους, ούτε εγκρίνουν ή ευθύνονται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αυτών, τα οποία διαμορφώνονται με αποκλειστική ευθύνη των νομικών ή φυσικών προσώπων που έχουν την εκμετάλλευση, διαχείριση ή εν γένει είναι κατά το νόμο υπεύθυνα για τη λειτουργία τους.
2.3 Οι διαχειριστές του www.melampioti.gr . δεν φέρουν ευθύνη για προβλήματα, βλάβες ή οιασδήποτε φύσης ζημία (υλική ή ηθική) ήθελε προκύψουν από την πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση των ιστοτόπων αυτών.

2.4 Οι διαχειριστές του www.melampioti.gr δεν φέρoυν ευθύνη σε καμία περίπτωση για διαφημίσεις τρίτων φυσικών/νομικών προσώπων οι οποίες φιλοξενούνται στον ιστότοπο του και για οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή ήθελε προκύψει μεταξύ τους. Αποκλειστικώς υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, πληρότητα και αλήθεια αυτού είναι τα διαφημιζόμενα φυσικά/νομικά πρόσωπα.

 

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3.1 Μολονότι οι διαχειριστές του www.melampioti.gr έχουν λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε η πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου τους να είναι ασφαλής για το σύστημα των χρηστών, δεν εγγυώνται ότι ο ιστότοπος τους ή ο πάροχος φιλοξενίας αυτού (server) θα είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό (π.χ ιοί κλπ.) ή κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων ή ότι αδιάκοπτα θα βρίσκονται σε λειτουργία και εκ του λόγου τούτου δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων που θα οφείλεται στη χρήση του. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για αυτό.

3.2 Επίσης, οι διαχειριστές του www.melampioti.gr  διατηρούν το δικαίωμα να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα ή να τροποποιούν μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση των χρηστών του.

3.3 Για τη χρήση των υπηρεσιών του  www.melampioti.gr  είναι απαραίτητο ο χρήστης να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (π.χ Η/Υ, πρόσβαση στο Διαδίκτυο κλπ). Σε περίπτωση έλλειψης του ή πλημμελούς λειτουργίας του, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο χρήστης αποκλειομένης ρητώς οιασδήποτε ευθύνης των διαχειριστών του www.melampioti.gr.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

4.1 Ο χρήστης υποχρεούται όπως συμμορφώνεται με την κείμενη Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και ιδίως αυτήν που αφορά τις τηλεπικοινωνίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο, απέχοντας από κάθε παράνομη, αθέμιτη, ανήθικη ή καταχρηστική χρήση του ιστότοπου www.melampioti.gr ή παρενόχληση της λειτουργίας αυτού.

4.2 Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για οιασδήποτε φύσης ζημία προκληθεί στους διαχειριστές του www.melampioti.gr ή τον ιστότοπο τους, οφειλομένη σε παράβαση είτε της ισχύουσας νομοθεσίας είτε των παρόντων όρων, υποχρεούμενος να την αποκαταστήσει άμεσα και με κάθε νόμιμο μέσο.

4.3 Ρητά διευκρινίζεται δε ότι, σε περίπτωση που κινηθεί εναντίον των διαχειριστών του www.melampioti.gr οποιασδήποτε μορφής, δικαστική, εξωδικαστική ή διοικητική διαδικασία ή υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν πρόστιμο, αποζημίωση για οιασδήποτε φύσης ζημία τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή προβούν σε οποιαδήποτε δαπάνη που θα οφείλεται στην παράβαση εκ μέρους του χρήστη της κείμενης νομοθεσίας, ή των παρόντων όρων, ενδεικτικώς και ουχί αποκλειστικώς αναφερομένων αυτών του Ποινικού Κώδικα, των Ειδικών Ποινικών Νόμων, των νόμων περί Τηλεπικοινωνιών, προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και διατάξεων/αποφάσεων οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής, τούτος θα οφείλει να αποζημιώσει τους διαχειριστές του www.melampioti.gr και να αποκαταστήσει την όποια ζημία τους, ανεξαρτήτως αν η παράβαση οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του.

4.4  Απαγορεύεται ρητώς στο χρήστη η μετάδοση, αναπαραγωγή, αποστολή κλπ και εν γένει η δημοσιοποίηση μέσω του ιστοτόπου με καθ’οιονδήποτε τρόπο πληροφοριών με περιεχόμενο αθέμιτο, ανήθικο, παράνομο, ψευδές, προσβλητικό, απειλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό. Η χρήση του ιστοτόπου για σκοπούς διάφορους από εκείνον για τον οποίο δημιουργήθηκε και δη για παράνομους, επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.5 Ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη που αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη, σεβόμενος απολύτως το σύνολο των δικαιωμάτων τρίτων φυσικών ή και νομικών προσώπων.

4.6 Απαγορεύεται ρητώς κάθε ενέργεια του χρήστη που αποσκοπεί στην απειλή, ή παρενόχληση τρίτων, δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων, η διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών  με σκοπό την εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού, και εν γένει η χρήση του ιστοτόπου για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί.

4.7 Σε περίπτωση που το www.melampioti.gr λάβει σχετική ειδοποίηση  – παράπονο ή διαπιστώσει ή υποπτευθεί ότι χρήστης παραβαίνει τους όρους του παρόντος και ενδέχεται να προκαλεί με τη συμπεριφορά του βλάβη ή ζημία πάσης φύσεως στον ιστότοπο ή σε τρίτα πρόσωπα, δύναται να διαγράψει χωρίς προειδοποίηση το λογαριασμό του εν λόγω χρήστη και να συνεργαστεί με κάθε αρμόδια Αρχή ώστε να επιβληθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις σε αυτόν.

4.8  Το www.melampioti.gr παρέχει στο χρήστη ένα μη αποκλειστικό, προσωπικό, αμεταβίβαστο, ανακλητό και περιορισμένο δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης στον ιστότοπο.

4.9 Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αποκτά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήματα του παρόντος ιστότοπου με οποιοδήποτε παράνομο ή αθέμιτο τρόπο (π.χ. hacking), άλλως θα υποστεί τις συνέπειες που ο νόμος ορίζει.

4.10 Ο χρήστης αποδέχεται ότι ενδέχεται με τη χρήση του ιστοτόπου του www.melampioti.gr  να εκτεθεί σε περιεχόμενο ανήθικο, προσβλητικό ή παράνομο.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ.
  5.1 Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως του λογισμικού, των δεδομένων, των προγραμμάτων, των απεικονίσεων, των κειμένων, των γραφικών, των παρεχόμενων υπηρεσιών, και εν γένει κάθε είδους αρχείου καθώς και των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και σημάτων, ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία των διαχειριστών του www.melampioti.gr και προστατεύεται από την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή νομοθεσία, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων (π.χ προμηθευτών του www.melampioti.gr), οι οποίοι και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για αυτά, αποκλειομένης ρητώς κάθε ευθύνης των διαχειριστών του www.melampioti.gr.

5.2 Συνεπεία των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση (άλλως γνωστόν ως download), πώληση, μετάφραση, τροποποίηση και εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του ιστότοπου www.melampioti.gr από το χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο ως προς τους διαχειριστές του www.melampioti.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση και συναίνεση τους.

 

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

6.1 Η εταιρεία «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡ. ΜΕΛΑΜΠΙΩΤΗ» δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται: α) σε λανθασμένη επιλογή από τον χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την παραγγελία του και μόνος γνώστης των ατομικών του αναγκών/ιδιαιτεροτήτων/ευαισθησιών (π.χ αλλεργιών κλπ), β) σε πλημμελή ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, γ) σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα.

6.3 Σε περίπτωση δε επικοινωνίας με το www.melampioti.gr για την διευκρίνιση ερωτημάτων του χρήστη εν σχέσει με τα προς πώληση προϊόντα, παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από την «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡ. ΜΕΛΑΜΠΙΩΤΗ» είναι μεν αξιόπιστες, παρέχονται όμως με τη ρητή επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών, τις οποίες δεν δύναται ούτε υποχρεούται εκ του νόμου να επιβεβαιώνει καθ’οιονδήποτε τρόπο. Προς το σκοπό δε τούτο ενδέχεται η « ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡ. ΜΕΛΑΜΠΙΩΤΗ» να ζητά από το χρήστη έγγραφο αίτημα παροχής πληροφοριών μέσω του ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου ή τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται από τον ιστότοπο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια της επικοινωνίας και της τυχόν μελλοντικής συναλλαγής.

6.4 Σε περίπτωση δε, παροχής από τον χρήστη αναληθών, ανακριβών και/ή ελλιπών πληροφοριών, απαλλάσσεται η επιχείρηση από πάσης φύσεως ευθύνη και δη αυτής περί της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των παρεχόμενων στον χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή/ χρήση προϊόντος.

6.5 H εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση έγγραφη ή μη, άμεση ή έμμεση, για την ορθότητα, αλήθεια και ακρίβεια των πληροφοριών των προϊόντων καθώς αυτές παρέχονται από τις κατασκευάστριες εταιρίες ή τις υπεύθυνες για τη διακίνηση τους εταιρίες και εν γένει από τους προμηθευτές της και ουχί από την ίδια και αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, άμεση ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων ποιότητας ή καταλληλότητας.

6.6 Για το σύνολο των ηλεκτρονικών προϊόντων το σχετικό παραστατικό που εκδίδει εταιρεία «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡ. ΜΕΛΑΜΠΙΩΤΗ» για την συναλλαγή, αποτελεί την εγγύηση του προϊόντος, ο χρόνος της οποίας διαφοροποιείται ανάλογα με την κατασκευάστρια / προμηθεύτρια εταιρία. Σε περίπτωση δε  βλάβης μετά τη χρήση του, το www.melampioti.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη και ο καταναλωτής απευθύνεται άμεσα στην κατασκευάστρια / προμηθεύτρια εταιρία, επιδεικνύοντας το σχετικό παραστατικό αγοράς εκ του οποίου προκύπτει ο χρόνος αγοράς του και κάθε συνοδευτικό έγγραφο εγγύησης που συνοδέυει το προϊόν. Ο καταναλωτής δύναται να επικοινωνήσει με την εταιρεία «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡ. ΜΕΛΑΜΠΙΩΤΗ» προκειμένου να του παρασχεθεί οποιαδήποτε συνδρομή για την επικοινωνία του με την κατασκευάστρια εταιρεία.

 

 1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ www.melampioti.gr

7.1 Έγκυρη σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως δύναται να συνάψουν μόνο πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (ενήλικες και πρόσωπα που δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση).

7.2 Τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμβαση πώλησης με το www.melampioti.gr αποδέχονται πλήρως τους παρόντες όρους, αφού έχουν ενημερωθεί κατά το στάδιο εγγραφής τους στον ιστότοπο και τους κατανοούν στο σύνολο τους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα της καταρτιζόμενης σύμβασης.

7.3 Ο χρήστης για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο των στοιχείων της σύμβασης πώλησης, ήτοι το προς πώληση προϊόν, την ποσότητα, το τίμημα, τα έξοδα μεταφοράς και τυχόν επιπρόσθετες χρεώσεις ανάλογα με τον επιλεχθέντα τρόπο πληρωμής, τον τρόπο πραγματοποίησης της συναλλαγής, το χρόνο και τόπο παράδοσης αυτού.

7.4 Με την υποβολή παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.melampioti.gr συνάπτεται σύμβαση πωλήσεως προϊόντων εξ αποστάσεως, η οποία διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας και δη από το Π.Δ 131/2003 και το Ν. 2251/1994 (όπως αυτά τροποποιούνται και ισχύουν) και τους όρους του παρόντος.

7.5 Πριν την υποβολή της παραγγελίας, ο χρήστης έχει λάβει γνώση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την εγκυρότητα της σύμβασης και δη : 1) Την ταυτότητα, τη γεωγραφική θέση και λοιπά στοιχεία προσδιορισμού της εταιρείας «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡ. ΜΕΛΑΜΠΙΩΤΗ» που διαχειρίζεται το www.melampioti.gr, 2) Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, 3) Την τελική τιμή («ΣΥΝΟΛΟ») που περιλαμβάνει την τιμή, τον αναλογούντα ΦΠΑ, τα έξοδα μεταφοράς και τυχόν επιπρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται με τον επιλεχθέντα τρόπο πληρωμής, 4) Τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης του προϊόντος, 5) Το χρόνο παράδοσης 6) Το δικαίωμα υπαναχώρησης και τυχόν έξοδα που αυτή συνεπάγεται, 7) Την ύπαρξη νόμιμης εγγύησης των παραγγελθέντων προϊόντων.

7.6 Η πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.melampioti.gr παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να βρει τα προϊόντα της αρεσκείας του και να προβεί στην παραγγελία αυτών με τρόπο εύχρηστο, ακολουθώντας τις κάτωθι χρήσιμες οδηγίες:

 • Εντοπισμός του προϊόντος που ενδιαφέρει το χρήστη.
 • Δίπλα από κάθε προϊόν εμφανίζεται το εικονίδιο «ΚΑΛΑΘΙ». Πατώντας το εικονίδιο αυτό, το προϊόν προστίθεται αυτόματα στο καλάθι (επάνω δεξιά). Το καλάθι αναγράφει κάθε στιγμή την ποσότητα των επιλεγμένων προϊόντων καθώς και το μερικό σύνολο της παραγγελίας. Ο δυναμικός χαρακτήρας του καλαθιού, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της παραγγελίας και αφαίρεσης των προϊόντων.
 • Συμπλήρωση στοιχείων χρέωσης (πληρωμής) και διεύθυνση αποστολής
 • Εν συνεχεία, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τη μέθοδο αποστολής μεταξύ των προσφερόμενων επιλογών («Αποστολή με Courier» ή «Παραλαβή από το κατάστημα», καθώς και τη μέθοδο πληρωμή («Τραπεζική Κατάθεση», «Αντικαταβολή» ή «Μετρητά ή κάρτα στο κατάστημα»)
 • Ενημέρωση σχετικά με το κόστος των μεταφορικών εξόδων, των εξόδων αντικαταβολής που βαρύνουν τον καταναλωτή και το τελικό συνολικό κόστος παραγγελίας και ακολούθως «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» για την υποβολή της.
 • Λήψη ενημερωτικού e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας με το σύνολο των στοιχείων που την αφορούν/ αντίγραφο παραγγελίας.

 

 

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

8.1 Τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «IN STOCK» αποστέλλονται σε 1 -3 εργάσιμες μέρες από την επομένη της ημέρας παραγγελίας με συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών.

8.2 Το www.melampioti.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα των προϊόντων καθώς τούτη επηρεάζεται μεταξύ άλλων και από παράγοντες τόσο του εθνικού όσο και του διεθνούς εμπορίου. Αποκλειστική ευθύνη του www.melampioti.gr είναι η έγκαιρη ενημέρωση των πελατών τoυ περί της μη διαθεσιμότητας.

8.3 Αν κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, το www.melampioti.gr θα ενημερώνει τον καταναλωτή μέσω email ή τηλεφωνικώς για την πορεία της παραγγελίας του. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί την παράδοση των προϊόντων μόλις τούτα καταστούν διαθέσιμα, δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης με τους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 11 «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ» του παρόντος.

8.4 To www.melampioti.gr δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς αναφερομένων των καιρικών φαινομένων, απεργιών προμηθευτών ή μεταφορικών μέσων, πανδημιών, φυσικών καταστροφών παράνομων πράξεων τρίτων ως προς το www.melampioti.gr και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα τoυ ή σε περιστατικά που εμποδίζουν την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

8.5 Οι παραδόσεις των προϊόντων λαμβάνουν χώρα τις εργάσιμες ημέρες, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή.

 

 1. ΈΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

9.1 ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

Για αποστολή προϊόντων εντός της πόλεως του Ηρακλείου Κρήτης, η χρέωση διαμορφώνεται στα 2€  έως 2Kg βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 0.50€.

9.2 ΕΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Για αποστολή προϊόντων έντός Κρήτης, η χρέωση διαμορφώνεται στα 2€ έως 2kg βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 0.50€.

9.3 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ.

Για αποστολή προς χερσαίους προορισμούς που καλύπτονται από τη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών, η χρέωση διαμορφώνεται στα 2€ μέχρι τα 2kg βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 0.50€. Για περιοχές εκτός των ορίων των πόλεων του δικτύου της συνεργαζόμενης εταιρίας ταχυμεταφορών (Δυσπρόσιτες περιοχές), ισχύει ο εκάστοτε τιμοκατάλογος της εταιρίας και για το λόγο τούτου πριν την υποβολή της παραγγελίας του ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνεί με το www.melampioti.gr ώστε να ενημερώνεται για το ακριβές κόστος των εξόδων αυτών.

9.4 Τα έξοδα μεταφοράς δεν θα πρέπει να συγχέονται με τυχόν έξοδα αντικαταβολής, τα οποία βαρύνουν επιπροσθέτως τον καταναλωτή και συνδέονται με τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε.

9.5 Για τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντος/υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με έξοδα μεταφοράς. Για περαιτέρω πληροφορίες διαβάστε το κεφάλαιο 11 «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ) των παρόντων όρων.

10. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

10.1 ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

10.1.1 Η μέθοδος πληρωμής των προϊόντων μέσω αντικαταβολής, προσφέρεται από το www.melampioti.gr. Mε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, ο καταναλωτής θα πληρώσει με μετρητά μόλις λάβει τα προϊόντα της παραγγελίας του, επιβαρυνόμενος σχετική δαπάνη αντικαταβολής. Η μέθοδος αντικαταβολής είναι δυνατή για προϊόντα συνολικής αξίας (με ΦΠΑ) έως και 500,00 ευρώ. Για προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 500,00 ευρώ (με ΦΠΑ) γίνεται δεκτός ως μέθοδος πληρωμής μόνο η τραπεζική κατάθεση (βλ. 10.2).

10.1.2 Για κάθε αποστολή με εντολή αντικαταβολής μετρητοίς, ανεξαρτήτως προορισμού, η χρέωση υπηρεσίας αντικαταβολής διαμορφώνετγαι στα 1.10€

10.2 ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

10.2.1 Ο καταναλωτής δύναται να εξοφλήσει την παραγγελία και μέσω κατάθεσης σε έναν από τους αναγραφόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί η επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡ. ΜΕΛΑΜΠΙΩΤΗ» και να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης στο info@melampioti.gr

10.2.2 Το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να αποστείλει το προϊόν στον καταναλωτή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την ημέρα που τα χρήματα μιας παραγγελίας κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό και μας αποσταλεί το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης.

10.3 ΜΕΤΡΗΤΑ Ή ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

10.3.1 Η μέθοδος πληρωμής των προϊόντων μέσω μετρητών ή κάρτας, προσφέρεται από το www.melampioti.gr μόνο στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει να παραλάβει το παραγγελθέν προϊόν από το φυσικό μας κατάστημα.

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

11.1 Σε περίπτωση ελαττώματος οποιουδήποτε προϊόντος που διαπιστώνεται κατά την παραλαβή του, το www.melampioti.gr προβαίνει στην άμεση αντικατάστασή του χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά με το ελάττωμα το www.melampioti.gr άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, αποστέλλοντας μήνυμα στο www.melampioti.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου αναγράφοντας την ένδειξη «ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ». Δύναται επίσης να ειδοποιεί και τηλεφωνικώς σε ώρες και ημέρες εργάσιμες στο τηλέφωνο 2810 821119. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας επιστροφές δεν θα γίνονται αποδεκτές.

11.2 Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων διαφορετικών από τα παραγγελθέντα, ο καταναλωτής δύναται να ζητήσει: α) την άμεση αποστολή των ορθών προϊόντων χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του και β) την επιστροφή του συνόλου των χρημάτων που κατέβαλε για την αγορά (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης ή πληρωμής άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης και πληρωμής που εμείς προσφέρουμε). Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά με το σφάλμα το www.melampioti.gr άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, αποστέλλοντας μήνυμα στο info@melampioti.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου αναγράφοντας την ένδειξη «ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ». Δύναται επίσης να ειδοποιεί και τηλεφωνικώς σε ώρες και ημέρες εργάσιμες στο 2810 821119 (Ειδικότερα για την περίπτωση β) συμβουλευτείτε και το κεφάλαιο «ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ). Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας επιστροφές δεν θα γίνονται αποδεκτές.

11.3  ΆΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ11.3.1 Ο καταναλωτής δικαιούται βάσει νόμου να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης προϊόντος εξ αποστάσεως εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής του, χωρίς την επίκληση οποιουδήποτε λόγου.11.3.2 Για να προβεί στην ενέργεια αυτή θα πρέπει:

11.3.2.1 Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής υποχρεούται να ενημερώσει το www.melampioti.gr για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, κάνοντας οποιαδήποτε σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφαση του αυτή (π.χ μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου συμπληρώνοντας την ένδειξη «ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ», ή αποστέλλοντας μήνυμα στο info@melampioti.gr.

11.3.2.2 Ο καταναλωτής θεωρείται ότι έχει κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός της νόμιμης προθεσμίας, εάν η ανακοίνωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αποσταλεί από τον καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

11.3.2.3 Το www.melampioti.gr θα κοινοποιήσει άμεσα στον καταναλωτή επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης του αυτής περί υπαναχώρησης του από τη σύμβαση.

11.3.2.4  Το www.melampioti.gr επιστρέφει την  πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή (με εξαίρεση τα έξοδα που συνεπάγεται η υπαναχώρησή του), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. H επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός της περίπτωσης της αντικαταβολής. Στην περίπτωση της αντικαταβολής και της τραπεζικής κατάθεσης, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή, τα στοιχεία του οποίου οφείλει να γνωστοποιήσει στο www.melampioti.gr κατά τη δήλωση του περί υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

11.3.2.5 Η επιστροφή των χρημάτων θα παρακρατείται έως ότου το www.melampioti.gr παραλάβει τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά σύμφωνα με τις οδηγίες που του παρέχει το www.melampioti.gr, ήτοι μέσω της συνεργαζόμενης εταιρίας ταχυμεταφορών που θα του υποδείξει με την επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης του περί υπαναχώρησης του από τη σύμβαση.

11.3.2.6 Ο καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά είτε στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡ. ΜΕΛΑΜΠΙΩΤΗ» ή τα μεταβιβάζει στη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών που θα του υποδείξει το www.melampioti.gr,, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στο www.melampioti.gr την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.11.3.2.7 Ο καταναλωτής σε περίπτωση υπαναχώρησης επιβαρύνεται το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών στο www.melampioti.gr.  Για το ακριβές κόστος θα ενημερώνεται μέσω της επιβεβαίωσης περί παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης του από το www.melampioti.gr. 11.3.2.8 Ο καταναλωτής φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του προϊόντος.11.3.2.9  Ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης για:α) αγαθά τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.β) σφραγισμένα αγαθά τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή καθώς έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

11.4 Σε περίπτωση που δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής/υπαναχώρησης, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό από το www.melampioti.gr,και θα επιστρέφεται στον πελάτη ο οποίος θα βαρύνεται με τα σχετικά έξοδα μεταφοράς.

11.5 Για την επιστροφή για οποιοδήποτε λόγο προϊόντος είναι απαραίτητο ο καταναλωτής να διαθέτει την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που συνοδεύει τα προϊόντα (π.χ εγγύηση, οδηγίες χρήσης κλπ). Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου από το www.melampioti.gr, πρέπει η επιστροφή του προϊόντος  να συνοδεύεται από το εκ του νόμου προβλεπόμενο παραστατικό.

11.6 Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το www.melampioti.gr, με οποιονδήποτε από τους προσφερόμενους τρόπους επικοινωνίας (E-mail, φόρμα επικοινωνίας, τηλέφωνο ή Fax) που εμφανίζονται στον ιστότοπο.

 

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να ζητά να πληροφορείται για νέα προϊόντα που διαθέτει το www.melampioti.gr,, τυχόν εκπτώσεις/ προσφορές και εν γένει να λαμβάνει από αυτό διαφημιστικό και ενημερωτικό υλικό, με την αποστολή μηνυμάτων μέσω ηλέκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Προς το σκοπό τούτο θα πρέπει ο χρήστης να εγγραφεί στην ειδική υπηρεσία «newsletter» του www.melampioti.gr,δηλώνοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να λαμβάνει το ανωτέρω υλικό είτε μέσω της εγγραφής του ως μέλος του ιστοτόπου είτε μέσω ειδικής φόρμας ως επισκέπτης. Ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε να αιτηθεί τη διακοπή λήψης τέτοιων μηνυμάτων από το www.melampioti.gr,.

Η δήλωση συγκατάθεσης του χρήστη διατηρείται έως και έξι μήνες από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών ή την ανάκληση της δήλωσης του για λόγους προστασίας των εννόμων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας και απόδειξης των δεδομένων της συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα κλπ). Το ίδιο ισχύει και για τη δήλωση ανάκλησης της συγκατάθεσης του.

 

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

13.1 Οι υπηρεσίες του www.melampioti.gr,απευθύνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και με μόνη τη χρήση του ιστοτόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών του, ο χρήστης εγγυάται ότι πληροί την εν λόγω προϋπόθεση.

13.2 Ωστόσο, λόγω της συχνότατης χρήσης του Διαδικτύου από ανηλίκους και μολονότι οι διαχειριστές του www.melampioti.gr, έχουν λάβει τα κατά το δυνατόν προσήκοντα μέτρα για την προστασία τους, εφιστά την προσοχή των γονέων, τους οποίους και προειδοποιεί, παροτρύνει και συμβουλεύει να φροντίζουν ώστε τα ανήλικα τέκνα τους να μην έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και δη στον ιστότοπο τους χωρίς την απαιτούμενη καθοδήγηση, επίβλεψη και συγκατάθεση τους, καθώς  ενδέχεται να συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο για αυτά. Εάν παρ’όλα αυτά ανήλικοι εγγραφούν ή επισκεφτούν τον ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους, οι διαχειριστές του www.melampioti.gr,δεν φέρουν απολύτως καμία ευθύνη.

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τους κανόνες της καλής πίστης καθώς και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών.

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΌΡΩΝ – ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

15.1 Οι διαχειριστές του www.melampioti.gr,δύνανται να τροποποιούν οποτεδήποτε τους παρόντες όρους και το περιεχόμενο του ιστοτόπου τους χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση.

15.2 Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει για τυχόν τροποποιήσεις για τις οποίες θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου. Οι τροποποιήσεις αυτές, εφόσον ο χρήστης εξακολουθεί να κάνει χρήση του ιστοτόπου ή των υπηρεσιών αυτού, τεκμαίρεται ότι έχουν ληφθεί υπ’όψιν και έχουν γίνει αποδεκτές από το χρήστη. Οι τροποποιήσεις θα αφορούν μόνο το συγκεκριμένο τμήμα το οποίο κάθε φορά τροποποιείται, οι δε λοιποί όροι χρήσης παραμένουν και ισχύουν ως έχουν, αποτελώντας ομού μετά των τροποποιήσεων το ενιαίο σύνολο των Γενικών Όρων Χρήσης του παρόντος ιστότοπου.

15.3 Καμία τροποποίηση των ανωτέρω όρων δε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως.

15.4 Για οποιαδήποτε διαφορά απορρέουσα εκ της παρούσας σύμβασης χρήσης του ιστοτόπου www.melampioti.gr, και από τις συμβάσεις πώλησης προϊόντων εξ αποστάσεως μέσω αυτού, ήθελε προκύψουν αποκλειστικώς αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης.